Se svatou církví, děti Panny Marie. © 2012 Úvod Svědectví církve Část I. K Papeži K Biskupovi Část II. matka Eugenie
1. července 1932, svátek Drahocenné krve našeho Pána Ježíše Krista Konečně nadešel den provždy požehnaný, den, který přislíbil nebeský Otec! Dnes skončily dlouhé dny příprav, a já cítím blízko, tak blízko příchod svého Otce a Otce všech lidí. Několik minut modlitby a potom tolik duchovních radostí. Byla jsem napiněna touhou spatřit ho a slyšet ho! Mé srdce planoucí láskou se otevřelo s tak velkou důvěrou, že jsem si uvědomila, že jsem až dosud nikdy nikomu tolik nevěřila. Myšlenka na Otce mě učinila až bláznivě šťastnou. Konečně jsem zaslechla zpěv. To andělé ohlásili tento radostný příchod. Jejich písně byly tak krásné, že jsem se rozhodla zapsat si je co možná nejdříve. Melodie utichla a přišel zástup vyvolených, cherubínů a serafínů, ° a s nimi Bůh, náš Stvořitel a Otec. Poklonila jsem se až k zemi a zcela ponořena do vlastní nicoty jsem se modlila Magnificat. Hned nato mi Otec řekl, abych se posadila vedle něho a zapsala, co se rozhodl říci lidem. Celý nebeský dvůr, který ho doprovázel, zmizel. Zůstal pouze Otec, zůstal se mnou, a dříve než usedl, mi řekl: "Už jsem ti řekl a nyní to říkám znovu: Nemohu dát svého milovaného Syna ještě jednou, abych dokázal svou lásku k lidem! Nyní přicházím mezi ně, abych je miloval, a beru na sebe jejich podobu, jejich ubohost, aby poznali tuto lásku. Pohled', odkládám nyní svou korunu a všechnu svou slávu a beru na sebe vzezření obyčejného člověka!" Poté co odložil svou korunu a svatozář ke svým nohám, aby se podobal obyčejnému člověku, vzal do levé ruky zeměkouli světa a přitiskl ji k svému Srdci. Pak si sedl vedle mě. Mohu povědět jen několik málo slov o jeho příchodu, o vzhledu, který vzal na sebe, a o jeho lásce! Ve své nevědomosti nenacházím slova, abych vyjádřila, co mi zjevil. Řekl: "Pokoj a spása tomuto domu a celému světu! Kéž se moje moc, láska a můj svatý Duch dotknou lidských srdcí, aby se celé lidstvo obrátilo ke spáse a přišlo ke svému Otci, který je hledá, aby je miloval a spasil. Kéž můj zástupce Pius XI. pochopí, že toto jsou dny spásy a požehnání. Kéž nepromarní příležitost upozornit děti na jejich Otce, který přichází, aby jim pomohl v tomto životě a připravil jejich věčné štěstí. Zvolil jsem si tento den, abych započal své dílo mezi lidmi, protože dnes je svátek Drahocenné krve mého Syna Ježíše. Rozhodl jsem se posvětit touto krví dílo, které začínám, aby přineslo ovoce celému lidstvu. Toto je pravý účel mého příchodu: 1. Přicházím, abych zahnal nadměrný strach, který ze mě mají mí lidé, a abych jim ukázal radost z toho, že mě znají a milují moje děti, to znamená celé lidstvo, dnešní i budoucí. 2. Přicházím, abych přinesl naději všem lidem a národům. Kolik z nich ji už dávno ztratilo. Tato naděje je naučí žít v míru a bezpečí a pracovat na vlastní spáse. 3. Přicházím, aby mě lidé poznali takového, jaký jsem, aby vzrůstala jejich důvěra a láska ke mně, jejich Otci. Mám jedinou starost: bdít nad všemi lidmi a milovat je jako své děti. Jako se malíř těší z pohledu na obraz, který namaloval, tak s radostí a potěšením přicházím mezi lidi, mistrovská díla svého
stvoření. Čas utíká. Chtěl bych, aby lidé co nejdříve poznali, že je miluji a že je mým největším štěstím zůstávat s nimi a hovořit s nimi jako Otec se svými dětmi. Jsem věčný, a když jsem byl sám, rozhodl jsem se užít svou moc, abych stvořil bytosti k svému obrazu. Nejdříve jsem však musel stvořit hmotu, aby tyto bytosti měly prostředky ke své obživě: tehdy jsem stvořil svět. Napinil jsem jej vším potřebným pro lidi: vzduchem, sluncem a deštěm a mnoha jinými věcmi, o nichž jsem věděl, že jsou nutné kjejich životu. Nakonec jsem stvořil člověka. Měl jsem radost ze svého díla. Člověk hřeší, ale právě tehdy se projevuje moje nekonečná šlechetnost. Ve Starém zákoně jsem stvořil a vyvolil proroky, aby žili mezi lidmi. Jim jsem svěřil svá přání, starosti a radosti, aby o nich se všemi hovořili. Čím více se vzmáhalo zlo, tím více mě má dobrota nutila promlouvat ke spravedlivým lidem, aby mohli předávat mé příkazy těm, kteří působili nepořádek. Tak jsem někdy musel být přísný, abych je káral, nikoliv abych je trestal - to by bylo jen na škodu - ale abych je odvrátil od neřesti a přivedl k jejich Otci, jejich Stvořiteli, na něhož zapomněli. Později zlo zaplavilo lidská srdce v takové míře, že jsem byl přinucen poslat na svět pohromy, abych lidi očistil utrpením, zničením jejich majetku či dokonce jejich usmrcením. Dopustil jsem potopu světa, zničení Sodomy a Gomory, války lidí proti sobě atd. Vždy jsem si přál zůstat mezi lidmi v tomto světě. Tak jsem byl za potopy světa blízko Noemovi, tehdy jedinému spravedlivému. I při ostatních pohromách jsem vždy nalezl spravedlivého člověka, s nímž jsem mohl zůstat a jehož prostřednictvím jsem žil mezi lidmi své doby, a tak tomu bylo vždy. Moje nekonečná dobrota vůči lidstvu často svět očišťovala od jeho zkaženosti. Stále jsem si volal určité duše, v kterých jsem našel zalíbení, protože skrze ně jsem mohl být šťastný s těmi, které jsem stvořil, s lidmi. Slíbil jsem světu Mesiáše. Učinil jsem vše, co jsem mohl, abych připravil jeho příchod tím, že jsem se zjevoval v podobách, které ho představovaly, už tisíce let před jeho příchodem! Neboť kdo je Mesiáš? Odkud přichází? Co učiní na světě? Koho zastupuje? Mesiáš je Bůh. Kdo je Bůh? Bůh je Otec, Syn a Duch Svatý. Odkud přichází? Nebo spíše, kdo mu přikázal, aby přišel mezi lidi? Byl jsem to já, jeho Otec, Bůh. Koho má na zemi zastupovat? Svého Otce, Boha. Co má na světě činit? Dá poznat a milovat Otce, Boha. Což neřekl: "Nevěděli jste, že musím být v tom, co je mého Otce?" (Lk 2,49) "Přišel jsem, jen abych pinil vůli svého Otce." "Požádáte-li o cokoliv Otce v mém jménu, on vám to dá ...". "Budete se modlit k němu takto: "Otče náš, jenž jsi na nebesích...", a někde jinde, jelikož přišel, aby oslavil Otce a učinil, aby ho lidé poznali, říká: "Kdokoliv vidí mne, vidí Otce." "Já jsem v Otci a Otec je ve mně."   "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14,6) "Kdokoliv je se mnou, je také s mým Otcem", atd. Uvědomte si tedy, lidé, že po celou věčnost mám jediné přání: dát se poznat lidem a být jimi milován. Přeji si s nimi zůstat navždy. Žádáte věrohodný důkaz přání, které jsem právě vyslovil? Proč jsem přikázal Mojžíšovi, aby postavil svatostánek a archu
Otcovo poselství část I.
Stranu: 1 2 3 4
Část I.