Se svatou církví, děti Panny Marie. © 2012 Úvod Svědectví církve Část I. K Papeži K Biskupovi Část II. matka Eugenie
dostane, až ve mne uvěříte, aniž mě uvidíte! Dokonce ani teď, kdy jsem osobně zde, uprostřed vás všech, kdy k vám promlouvám a neustále všemi způsoby opakuji, že vás miluji a chci být poznán, milován a uctíván se zvláštní zbožností, mě nemůžete spatřit, kromě jediné osoby, které diktuji své poselství. Jediné ze všech lidí. Přesto k vám promlouvám, a v té, na kterou hledím a s níž hovořím, vidím vás všechny a mluvím ke každému z vás a miluji vás, jako byste mě viděli! Chci, aby mě lidé mohli poznat a pocítit, že jsem nablízku každému z nich. Pamatujte, lidé, že chci být nadějí lidstva. Což už jí nejsem? Člověk by byl ztracen, kdybych nebyl jeho nadějí. Potřebuji, abych byl takto poznán, aby tak pokoj, důvěra a láska mohly vstoupit do lidských srdcí a spojit je sjejich Otcem v nebi i na zemi! Nemyslete si, že jsem ten stařec, vzbuzující strach, jak si mě lidé zpodobňují na obrazech a v knihách! Ne, nejsem ani mladší ani starší než můj Syn a Duch Svatý. Proto chci mít rád všechny, od nejmladších až po nejstarší, chci, aby mě nazývali důvěrným jménem Otec a Přítel. Vždyť jsem vždycky s vámi, podobám se vám, abyste se podobali vy mně. Jak veliká by byla moje radost, kdybych viděl, jak rodiče učí své děti, aby se ke mně často obraceli a oslovovali mě: "Otče", neboť jím opravdu jsem ! Jak rád bych viděl, jak se do těchto mladých duší vlévá víra a láska ke mně ! Udělal jsem pro vás všechno, neuděláte vy něco pro mne? Chtěl bych mít svůj domov v každé rodině, aby všichni mohli s naprostou jistotou říci: "Máme Otce, který je nekonečně dobrý, nekonečně bohatý a nadmíru milosrdný. Myslí na nás a je nám nablízku. Stará se o nás a podporuje nás. Dává nám vše, co potřebujeme, kdykoli ho požádáme." Jsem tu právě proto, abyste mě mohli požádat o vše potřebné. "Proste, a bude vám dáno." Ve své otcovské dobrotě vám dám vše, když mě budete považovat za pravého Otce, který žije uprostřed své rodiny, jak to skutečně činím. Také si přeji, aby si každá rodina vystavila obraz, který později ukáži své "malé dcerce". Chci, aby se tak každá rodina dostala pod mou zvláštní ochranu a mohla mě snadněji uctívat. Každý den pak budu s rodinou sdílet její potřeby, práci, starosti, trápení a touhy, ale i radosti, protože Otec musí znát všechno, co se týká jeho dětí. Samozřejmě je znám, jelikož jsem tady, avšak mám rád prostotu. Dovedu se přizpůsobit vašim podmínkám. Stanu se maličkým s maličkými, dospělým s dospělými a stejně tak se stanu starým, aby všichni mohli pochopit, co jim chci sdělit pro jejich posvěcení a svou slávu. Nemáte snad důkaz toho, co vám říkám, v mém Synu, který se stal malým a slabým jako vy? Nemáte ho ani teď, vidíte-li, že tu k vám promlouvám? A nevybral jsem si prostou osobu, jako jste vy sami, abych k vám mohl mluvit a abyste pochopili, co vám chci sdělit? A nejsem nyní podobný vám? Pohleďte, odložil jsem svou korunu k svým nohám a držím svět u svého srdce. Zanechal jsem svou slávu v nebi a přicházím k vám, abych se stal vším všem lidem, abych se stal chudým s chudými a bohatým s bohatými. Chci chránit mladé lidi jako něžný Otec. Na světě je tolik zla! Tyto ubohé, nezkušené duše se nechávají svádět vábením hříchu, který postupně vede k úplnému zničení. Vy, kdo zvláště potřebujete, aby vás někdo v životě chránil před zlem, přijďte ke mně! Já jsem Otec, který vás miluje víc, než byl kdy kdo schopen. Utíkejte se ke mně, co nejblíže mně, svěřte mi své myšlenky a touhy. Budu vás něžně milovat. Dám vám milosti pro přítomný čas a požehnám vaší budoucnosti. Můžete si být jisti, že na vás nezapomenu za patnáct, dvacet pět či třicet let po vašem stvoření. Přijďte! Vidím, že velmi potřebujete něžného a nekonečně dobrého Otce, jako jsem já. Nechci se zabývat dalšími věcmi, které se toho týkají, budu o nich hovořit později. Nyní chci mluvit zejména k těm duším., které
jsem si vyvolil, ke kněžím a řeholníkům, k vám, drahé děti mé lásky. Mám s vámi velké plány!
Stranu: 1 2 3 4