Se svatou církví, děti Panny Marie. © 2012 Úvod Svědectví církve Část I. K Papeži K Biskupovi Část II. matka Eugenie
Otcovo poselství část II.
Druhá část začíná dnem 12. srpna 1932. Jednoho dne se ho zmocnil ďábel a rozstříhal jeho desky nůžkami. "Právě jsem otevřel pramen živé vody, který nikdy nevyschne, ode dneška až do konce času. Přicházím k vám, tvorové, abych vám otevřel svou otcovskou hruď plnou lásky k vám, mé děti. Chci, abyste byli svědky mé nekonečné a milosrdné lásky. Ale nestačí mi projevit vám svou lásku, chci vám také otevřít své srdce, odkud tryská osvěžující pramen a kde všichni lidé utiší svou žízeň. Tak zakusí radost, kterou dosud nepoznali kvůli tíze přehnaného strachu, jenž mají ze mě, svého něžného Otce. Od chvíle, kdy jsem lidem přislíbil Spasitele, tento pramen stále prýští. (Poznámka Matky Eugenie: "Vídala jsem tento pramen každý den, od té doby, co o něm promluvil poprvé.") Protékal Srdcem mého Syna, aby se dostal až k vám. Moje nesmírná láska k vám mě však nutí, abych učinil ještě více, abych vám otevřel svou hruď, z níž pramení voda spásy pro mé děti, jimž dovoluji svobodně z ní čerpat vše, co potřebují pro časnost i pro věčnost. Chcete-li ověřit sílu tohoto pramene, o kterém mluvím, naučte se mě nejprve lépe poznat a milovat me tak, jak si přeji, to znamená nejen jako Otce, ale jako svého přítele a důvěrníka. Proč jste tak překvapeni tím, co vám říkám? Copak jsem vás nestvořil ke svému obrazu? Učinil jsem to, aby vám nepřipadalo zvláštní hovořit důvěrně se svým Otcem, Stvořitelem a Bohem. Vždyť vy jste se stali dětmi mé otcovské a božské lásky skrze mou milosrdnou dobrotu. Můj Syn Ježíš je ve mně a já jsem v něm, ve vzájemné lásce, kterou je Duch Svatý, jenž nás sjednocuje tímto poutem lásky, která nás činí JEDNÍM. Můj Syn je studnicí tohoto pramene, ke kterému lidé přicházejí a čerpají z jeho Srdce, jež je stále naplněno - až přetéká - vodou spásy. Musíte si však být jisti existencí tohoto pramene, který vám otevírá můj Syn, abyste se přesvědčili, že osvěžuje a potěšuje! Pojďte tedy ke mně skrze mého Syna, a až mi budete blízko, svěřte mi svá přání. Ukáži vám tento pramen, a vy mě poznáte takového, jaký opravdu jsem. Až mě poznáte, bude vaše žízeň uhašena, občerstvíte se, vaše nemoci budou vyléčeny, vaše obavy zmizí. Vaše radost bude velká a vaše láska bude jistější než kdykoli předtím.   Teď si ale jistě řeknete: Jak k tobě můžeme přijít? Přijďte po stezce důvěry, nazvěte mě svým Otcem, milujte mě v duchu a v pravdě, a to postačí, aby osvěžující a mocná voda uhasila vaši žízeň. Jestli opravdu chcete, aby vám tato voda poskytla vše potřebné, abyste mne poznali a milovali, a cítíte-li, že jste chladní a lhostejní, nazvěte mě drahým jménem Otce a já k vám přijdu. Můj pramen vám dá lásku, důvěru a vše, co potřebujete, aby vás váš Otec a Stvořitel navždy miloval. Protože toužím, abyste mě všichni znali, abyste všichni okusili už zde na zemi mou dobrotu a něžnost, staňte se apoštoly pro ty, kteří mne ještě neznají, ajá požehnám vaší těžké práci a úsilí a připravím vám velkou slávu! Jsem oceánem milosrdenství, mé děti, a to je dalším důkazem mé otcovské lásky, kterou chovám ke všem bez výjimky, bez ohledu na váš věk, postavení či původ. Nevylučuji z ní ani různé společnosti, sekty, věřící či nevěřící nebo lhostejné. Zahrnuji svou láskou všechny rozumné bytosti, které tvoří lidstvo. Zde je důkaz: Jsem oceánem lásky. Ukázal jsem vám pramen, který prýští z mé hrudi, aby utišil vaši žízeň, a nyní, abyste viděli mou dobrotu ke všem, vám chci ukázat oceán lásky ke všem,
abyste se do něho mohli ponořit bez váhání. Proč? Aby duše zahořklé vinami a hříchy mohly smýt ze sebe tuto hořkost v koupeli milosrdenství. Z tohoto oceánu vystoupí lepší, šťastné a poučené, jak se stát dobrým a plným lásky. A kdybyste z neznalosti nebo slabosti opět upadli do stavu hořkosti, stále budu oceánem milosrdenství, připravený smýt vaši hořkost, přeměnit ji v lásku a dobrotu a učinit vás svatými, jako jsem já, váš Otec. Mé děti, chcete prožít svůj pozemský život v míru a radosti? Přijďte a ponořte se do tohoto nesmírného oceánu a zůstaňte v něm navěky. Pokud pracujete a prožíváte svůj běžný život, bude tento život skrze lásku posvěcen. A vás, mé děti, které nejdete cestou pravdy, si přeji tím více zahrnout svou láskou, aby vám otevřela oči a vy jste mohly vidět světlo, které nyní svítí jasněji než kdykoli jindy. Toto je čas milostí, předvídaný a očekávaný od počátku věků! Přišel jsem osobně, abych k vám promluvil. Přicházím jako nejněžnější a nejvíce milující z otců. Sklonil jsem se k vám a zcela zapomněl na sebe, abych vás pozvedl k sobě a zajistil vám spásu. Vy všichni, kteří žijete teď, a také vy, kteří jste ještě v nicotě, ale budete žít století za stoletím až do konce světa, pamatujte, že nejste sami: Otec na vás myslí a nabízí vám podíl na nekonečných výhodách své lásky. Přistupte k prameni, který bude navždy prýštit z mé otcovské hrudi. Ochutnejte sladkost této uzdravující vody, a jakmile ucítíte, že všechna její lahodná síla ve vašich duších uspokojila všechny vaše potřeby, přijďte a vrhněte se do oceánu mého milosrdenství, abyste žili jen ve mně, zemřeli v sobě a navěky žili ve mně. (Poznámka Matky Eugenie: "Náš Otec mi v důvěrném rozhovoru sdělil: pramen je symbolem mé vědoucnosti; oceán je symbolem mého milosrdenství a vaší důvěry. Chcete-li z tohoto pramene pít, uvažujte o mně, abyste mě poznali, a až mě poznáte, ponořte se do oceánu mého milosrdenství a obracejte se ke mně s hlubokou důvěrou, abyste se změnili. Tomu už neodolám. Pak vám odpustím vaše hříchy a zahrnu vás největší přízní.") Jsem mezi vámi. Šťastni ti, kdo této pravdě věří a využijí příležitosti tohoto času, o kterém Písmo svaté říká: "Přijde čas, kdy lidé budou muset uctívat Boha a milovat ho tak, jak si přeje." Písmo se pak dále ptá: "Proč?", a odpovídá: "Protože on sám je hoden úcty, lásky a chvály navěky!" Jako první přikázání z Desatera dostal ode mne Mojžíš to, které lidem říká: "Milujte a uctívejte Boha!" Ti, kdo křesťany již jsou, mohou namítnout: "Milujeme tě od svého narození nebo od svého obrácení, vždyť často říkáme v Pánově modlitbě: ,Otče náš, jenž jsi na nebesích."Ano, mé děti, je pravda, že mne milujete a uctíváte, když pronášíte první verš modlitby Otče náš, ale pokračujte v ostatních žádostech a uvidíte: "Posvěť se jméno tvé!" Je mé jméno skutečně posvěceno? A pokračujte: "Přijel' království tvé!" Přišlo mé království? Je pravda, že s velkou horlivostí uctíváte království mého Syna Ježíše a v něm uctíváte mě! Ale odepřete svému Otci tu velkou čest  prohlásit ho králem nebo alespoň mu přiznat vládu, dokud mě všichni lidé nebudou znát a milovat? Přeji si, abyste slavili svátek Krista Krále jako odčinění za urážky, kterých se mu dostalo před Pilátem a od vojáků, trýznících jeho svaté a nevinné lidství. Žádám vás, abyste tento svátek neopomíjeli, ale abyste ho slavili s nadšením a horlivostí. Aby však každý mohl skutečně poznat Krále, musí poznat jeho království. Abyste tedy zcela dosáhli tohoto dvojího poznání, musíte rovněž poznat Otce tohoto Krále, tvůrce jeho království. Opravdu, mé děti, církev - založení tohoto společenství jsem svěřil svému Synu - dovrší své dílo tím, že bude uctívat toho, kdo ji založil:
Stranu: 1 2 3 4
Část II.