Se svatou církví, děti Panny Marie. © 2012 Úvod Svědectví církve Část I. K Papeži K Biskupovi Část II. matka Eugenie
vašeho Otce a Stvořitele. Někteří z vás, mé děti, můžete říci: "Církev postupně rostla, křesťanů je stále více: to je dostačujícím důkazem, že naše církev je dokonalá!" Vězte, mé děti, že váš Otec vždy bděl nad církví od jejího zrodu a spolu se svým Synem a s Duchem Svatým si přeje, aby byla neomylná skrze jeho zástupce, Svatého otce. Ale kdyby mě křesťané znali takového, jaký jsem - něžný a milosrdný, dobrý a šlechetný Otec, neprožívali by svou víru horlivěji a upřímněji? Mé děti, není snad pravda, že kdybyste věděly, že máte Otce, který na vás myslí a nekonečně vás miluje, snažily byste se být poctivější vůči svým povinnostem křesťanským, stejně jako vůči občanským, byly byste spravedlivé a odplácely spravedlivě Bohu i lidem? Není snad pravda, že kdybyste znali tohoto Otce, který vás všechny miluje bez rozdílu a jenž vás všechny nazývá milým jménem děti, milovali byste mě jako laskavé děti a tato láska by se i mým přičiněním stala láskou účinnou, zasáhla by i ty, kteří dosud neznají křesťanské společenství a kteří vědí jen málo o tom, kdo je stvořil a je jejich Otcem? Kdyby někdo přišel a promluvil k těmto duším, opuštěným v jejich pověrách, nebo k mnohým dalším, kteří mě nazývají Bohem, protože vědí, že jsem, ale nevědí, že jsem jim tak blízko a řekl jim, že jejich Tvůrce je také jejich Otec a že na ně myslí a zajímá se o ně, že je obklopuje důvěrnou láskou v jejich zármutku a samotě, dosáhl by obrácení i těch nejzatvrzelejších z nich a těchto obrácení by bylo mnohem více a byla by pevnější a trvalejší.   Někteří z vás, kdo zkoumají dílo lásky, které konám mezi lidmi, možná najdou důvody ke kritice a řeknou: "Copak misionáři po příjezdu do vzdálených zemí nevyprávějí nevěřícím o Bohu, jeho dobrotě a milosrdenství? Co více by mohli o Bohu říci, vždyť o něm mluví stále?" Misionáři mluvili a dosud mluví o Bohu tak, jak ho znají, ale ujišťuji vás, že mne neznáte takového, jaký jsem, proto nyní přicházím, abych se prohlásil za Otce všech, za nejněžnějšího z otců, abych proměnil vaši lásku pokřivenou strachem. Přicházím, abych se podobal svým tvorům, abych opravil vaši klamnou představu o mně jako o hrozivě spravedlivém Bohu, neboť vidím, že lidé prožívají celý svůj život v nedůvěře ke svému jedinému Otci, jehož jediným přáním je ulehčit jejich pozemský život a poté jim dát božský život v nebi. To je důkaz, že mě lidé neznají tolik, jako mě znáš ty, a že ještě nepřekonali svou představu o mně. Já ti teď dávám toto světlo. Zůstaň ve světle a přines ho všem a ono bude mocným prostředkem jak k obrácení, tak k uzavření pekelných bran. Proto nyní opakuji svůj slib, který bude trvat navěky. VŠICHNI, KDO MĚ NAZVOU JMÉNEM OTEC, TŘEBAS JEN JEDENKRÁT, NEZAHYNOU, ALE BUDOU MÍT VEČNÝ ŽIVOT MEZI VYVOLENÝMI. A ty z vás, kteří budou pracovat pro mou slávu a budou usilovat, aby mě lidé poznali, uctívali a milovali, ujišťuji, že vaše odměna bude veliká, neboť já počítám vše, i sebemenší snahu, kterou projevíte, a odměním vás stonásobně na věčnosti. Jak jsem ti řekl, je nutné, aby celá církev, plná oddanosti, zvláštním způsobem uctívala svého Původce, toho, který přišel a založil ji, toho, který je její duší, Boha ve třech osobách: Otce, Syna a Ducha Svatého. Dokud církev a všichni lidé nebudou tyto tři osoby uctívat zvláštní zbožností, bude tomuto společenství cosi chybět. Někteří si tento nedostatek již uvědomili, ale většina z nich, příliš bázlivých, dosud na mou výzvu neodpověděla. Jiní sice měli o tom odvahu hovořit s oprávněnými lidmi, avšak když u nich nepochodili, nevytrvali.
Nyní přišla moje hodina. Přicházím sám, aby lidé, mé děti, poznali, co dosud ještě úplně nepochopili. Já sám přicházím, abych jim přinesl plamen zákona lásky, aby obrovské vrstvy ledu, v nichž vězí lidstvo, se roztavily a byly zničeny.   Milované lidstvo, lidé, kteří jste mými dětmi, zbavte se pout, jimiž vás spoutal ďábel tím, že ve vás vzbudil strach z Otce, který je dokonalá láska! Pojďte ke mně blíž, máte právo přistoupit ke svému Otci; otevřete svá srdce, modlete se k mému Synu, aby vám pomohl ještě lépe poznat mou dobrotu. Vy, kdo jste vězni pověr a ďáblových zákonů, zbavte se tohoto tyranského otroctví a přijďte za pravdou pravd. Poznejte toho, kdo vás stvořil a je vaším Otcem. Neuplatňujte svá práva tím, že budete prokazovat úctu a poslušnost těm, kdo vás až dosud vedli k životu bez užitku. Přijďte ke mně, čekám na vás všechny, protože vy všichni jste mé děti. A vy, kdo žijete v pravém světle, řekněte jim, jak je sladké žít v pravdě! Řekněte také křesťanům, mým drahým tvorům, mým dětem, jak sladké je vědět, že je tu Otec, který všechno vidí, všechno ví, o vše se stará, je nekonečně dobrý, snadno odpouští a trestá jen se zdráháním a pomalu. Řekněte jim, ať přijdou ke mně: pomohu jim, ulehčím jejich břemenu a zpříjemním jejich těžký život. Zahrnu je svou otcovskou láskou, aby byli šťastní teď i na věčnosti. A vy, mé děti, kdo jste ztratili víru a žijete v temnotě, pozdvihněte svůj zrak a spatříte zářivé paprsky, které vás osvítí. Já jsem slunce, jež svítí a hřeje. Pohleďte a poznáte, že jsem váš Stvořitel, váš Otec, váš jediný Bůh. Protože vás miluji, přicházím, abyste mě milovali, a tak byli všichni spaseni. Hovořím ke všem lidem na celém světě, nechávám znít tuto výzvu své otcovské lásky, aby poznali, že je trvalou skutečností. Milujte, milujte, milujte stále, ale ukažte také ostatním, jak milovat Otce, abych se od nynějška mohl ukazovat všem jako Otec, který vás vroucně miluje. A vás, moji milovaní synové, kněží a řeholníci, vyzývám, abyste dávali poznat tuto otcovskou lásku, kterou chovám k lidem a k vám zvláště. Musíte pracovat tak, aby se moje vůle uskutečnila ve všech lidech i ve vás. To znamená, aby mě znali, uctívali a milovali. Nedopusťte, aby má láska zůstávala dlouho neopětována, neboť toužím být milován! Toto století má přednost před ostatními. Nepromeškejte tuto přednost ze strachu, že by vám mohla být odepřena! Duše potřebují jistý božský dotek a čas utíká; ničeho se nebojte, já jsem váš Otec, pomohu vám ve vašem úsilí a díle. Podpořím vás vždy a dám vám ochutnat již zde na zemi mír a radost duše a učiním, aby vaše služba a horlivá práce přinášely ovoce. Je to neocenitelný dar, neboť duše naplněná vírou a radostí zakouší již předtuchu nebe, i když zatím čeká na svou věčnou odměnu. S papežem, svým vikářem a představitelem na zemi, jsem hovořil o svém velkém zalíbení v misijnímu apoštolátu v dalekých zemích a především ve veliké horlivosti, s jakou se šíří oddanost k božskému Srdci mého Syna Ježíše. Nyní mu svěřuji dílo, které přišel na svět vykonat tentýž Ježíš: oslavit mne tím, že mě dá poznat takového, jaký jsem, jak jsem to právě řekl všem lidem, svým dětem a svým tvorům. Kdyby lidé porozuměli Srdci Ježíšovu ve všech jeho touhách a slávě, poznali by, že jeho nejvroucnějším přáním je oslavit Otce, který ho poslal, a především nedopustit, aby jeho sláva byla snižována, jak se dělo dosud. Přeje si dovršit slávu, kterou lidé mohou a musí vzdávat mně jako svému Otci a tvůrci, a ještě více jako původci jejich vykoupení! Žádám po člověku to, co mi je schopen dát: svou důvěru, lásku a vděčnost. Ne proto, že já potřebuji svého tvora a jeho uctívání, abych
Stranu: 1 2 3 4