Se svatou církví, děti Panny Marie. © 2012 Úvod Svědectví církve Část I. K Papeži K Biskupovi Část II. matka Eugenie
byl poznán, uctíván a milován. Jediný důvod, proč se k němu skláním, je spasit ho a dát mu podíl na mé slávě. Ve své dobrotě a lásce si uvědomuji, že ti, které jsem vyzdvihl z nicoty a přijal za své pravé děti, upadají ve velkém počtu do věčného neštěstí a propadají ďáblu. Tak nesplní smysl svého stvoření a ztrácejí svůj pozemský čas i svou věčnost! Po čem teď především toužím je vidět více horlivosti ze strany spravedlivých, hladkou cestu k obrácení hříšníků, upřímnému a trvalému obrácení, návrat marnotratných synů do domu Otcova. Obracím se zejména k Židům a ke všem svým ostatním dětem, jako jsou schizma-tici, bludaři, svobodní zednáři, ubozí nevěřící, svatokrádežníci a příslušníci různých tajných sekt. Chci, aby celý svět věděl, že je zde Bůh a Stvořitel. Ten Bůh, který je pro jejich nevědomost bude častěji oslovovat, protože ho neznají, nevědí, že jsem jejich Otec. Věřte mi vy, kdo čtete tato slova, a tak mi nasloucháte: Kdyby všichni lidé, vzdálení naší obecné církvi, vás slyšeli vyprávět o Otci, který je miluje, který je jejich Stvořitelem a Bohem, o Otci, který jim chce dát věčný život, mnozí z nich, i ti nejzatvrzelejší, by přišli k tomuto Otci, o němž jste jim vyprávěli.   Nemůžete-li přijít a mluvit k nim přímo, hledejte jiné prostředky: tisíce přímých i nepřímých způsobů. Využijte je s horlivostí a velkým zápalem opravdových učedníků. Slibuji vám, že vaše snaha bude brzy korunována úspěchem díky zvláštní milosti. Staňte se apoštoly mé otcovské dobroty a za horlivost, kterou vás všechny vyzbrojím, vám dám sílu a moc pro práci mezi lidmi. Budu vždy blízko vás a ve vás: Budou-li dva z vás spolu hovořit, budu s nimi; bude-li vás více, budu mezi vámi; tak budete hlásat, co vám vnuknu, a způsobím, že posluchači vám budou naslouchat. Tak budou lidé přemoženi láskou a zachráněni pro věčnost. Pokud jde o prostředky, kterými mě máte uctívat podle mého přání, vše, co od vás žádám, je velká důvěra. Nemyslete si, že vyžaduji přísná odříkání nebo ponižování; nechci, abyste chodili bosi nebo padali tváří do prachu či se sypali popelem. Ne, ne! Mé nejvroucnější přání je, abyste se chovali jako mé děti, prostě a s důvěrou ke mně! S vámi se stanu pro všechny vším, nejněžnějším a nejvíce milujícím Otcem. Zůstanu s vámi v důvěrném vztahu, dám se vám všem, učiním se maličkým, abyste se vy stali velikými pro věčnost. Většina nevěřících a různá bezbožná společenství setrvávají ve svých nepravostech a nevěře, protože se domnívají, že po nich žádám nemožné, že se mají podřídit mým příkazům jako otroci tyranskému pánovi, jehož moc a pýcha ho vzdaluje jeho poddaným, a že je nutím, aby mi prokazovali úctu a oddanost. Ne, ne, mé děti. Vím, jak se stát malým, mnohem menším, než si umíte představit. Co však opravdu požaduji, je věrné zachovávání přikázání, která jsem dal církvi, abyste byli rozumnými bytostmi a nebyli podobni zvířatům pro nedostatek kázně a pro své sklony ke zlému a abyste si zachovali poklad své duše, kterou jsem vám dal, a oděli se do plnosti její božské krásy! Konejte tedy to, k čemu jsem vás nabádal: Uctívejte mě zvláštním obřadem. Ten vám dá poznat mou vůli obdarovat vás mnohým dobrodiním a nechat vás ve větší míře podílet se na mé moci a slávě, abych vás učinil šťastnými, spasil vás a projevil vám své jediné přání: milovat vás a být na oplátku milován vámi.   Budete-li mě milovat jako věrné děti, budete také mít láskyplnou a oddanou úctu k mé církvi a k mým zástupcům. Ne takovou úctu, jakou prokazujete nyní, která vás ode mne vzdaluje, protože se mě bojíte. Tato nynější falešná úcta je nespravedlnost páchaná na spravedlnosti, je to rána do nejcitlivější části mého Srdce. Zapomínáte na mou otcovskou lásku k vám a opovrhujete jí.
Čím mě nejvíc zarmucoval můj lid Izrael a co mě stále ještě trápí na dnešním lidstvu, je špatně chápaná úcta ke mně. Nepřítel člověka ji využíval, aby ho sváděl k modlářství a odpadlictví. Využíval ji a bude využívat proti vám, aby vás udržoval daleko od pravdy, od mé církve a ode mě. Nenechte se dále svádět ďáblem, věřte v pravdu, která vám byla zjevena, a kráčejte v jejím světle. Vy, mé děti, které stojíte mimo obecnou církev, byste měly vědět, že nejste vyloučeny z mé otcovské lásky. Takto něžně vás vyzývám, neboť také vy jste moje děti. Jestliže jste až dosud žily v ďáblově područí, pak vězte, že vás podváděl. Pojďte ke mně, svému Otci, a já vás přijmu s radostí a láskou! A vy, kteří znáte pouze náboženství, v němž jste vyrostli, a toto náboženství není to pravé, otevřete své oči. Zde je váš Otec, který vás stvořil a chce vás spasit. Přicházím k vám, abych vám přinesl pravdu a spásu. Vím, že mě neznáte a neuvědomujete si, že si jen přeji, abyste mě poznali jako svého Otce, Stvořitele a Spasitele. Kvůli této neznalosti mě nemůžete milovat. Pochopte proto, že vám nejsem tak vzdálen, jak si myslíte. Jak bych vás mohl opustit poté, co jsem vás stvořil a přijal za vlastní skrze svou lásku? Následuji vás všude, vždycky vás ochraňuji, aby se vše stalo důkazem mé veliké štědrosti k vám, přestože jste zapomněli na mou nekonečnou dobrotu. Kvůli této zapomnětlivosti říkáte: "Příroda nám dává všechno, co je třeba k životu a smrti." Teď nastává čas milosti a světla. Uznejte tedy, že já jsem jediný pravý Bůh! Abych vám dal pravé štěstí v tomto životě i v budoucím, chci, abyste konali to, co vám v tomto světle připomínám. Doba je příznivá, nepromarněte tuto lásku, která se tak hmatatelně nabízí vašim srdcím. Žádám každého, aby se účastnil liturgie mše svaté - to mi činí veliké potěšení! Později vám nabídnu několik krátkých modliteb, nechci vás však přetěžovat! Nejdůležitější bude, že mě budete uctívat, jak jsem vám řekl, ustanovením svátku k mé poctě a službou vykonávanou s prostotou opravdových dětí vašeho Boha, Otce, Stvořitele a Spasitele lidského rodu. Zde je další důkaz mé otcovské lásky k lidem. Mé děti, nebudu mluvit o celé velikosti své nekonečné lásky, neboť postačí, abyste otevřely svaté knihy, podívaly se na kříž, svatostánek a na svátost oltářní, abyste si uvědomily, jak moc vás miluji! Abych vám ukázal, že potřebujete splnit mou vůli a dát mě lépe poznat a milovat, přeji si, dříve než ukončím svá slova, která pouze dávají základ mému dílu lásky mezi lidmi, předvést vám některé z nesčetných důkazů své lásky k vám! Dokud člověk nežije v pravdě, nemůže okusit skutečnou svobodu. Vy, mé děti, které žijete mimo pravý zákon, pro nějž jsem vás stvořil, si myslíte, že máte radost a mír. Ale hluboko ve svých srdcích cítíte, že nemáte ani pravý mír, ani pravou radost a že nežijete v pravé svobodě toho, který vás stvořil a je vaším Bohem a Otcem! Avšak vy, kdo jste věrni pravému zákonu, nebo spíše kdo jste slíbili řídit se zákonem, který jsem vám dal, abych vám zajistil spásu, jste se nechali svést k hříchu. Vaše špatné chování vás od zákona vzdálilo. Myslíte si, že jste šťastní? Ne, cítíte ve svých srdcích neklid. Domníváte se, že když hledáte potěšení a jiné pozemské radosti, uspokojíte nakonec svá srdce? Ne, dovolte, abych vám řekl, že se nikdy nebudete cítit opravdu svobodní a šťastní, dokud mě neuznáte za svého Otce a nepodrobíte se mému jhu, abyste se stali pravými dětmi svého Boha, svého Otce. Proč? Protože jsem vás stvořil k jedinému účelu, abyste mě znali, milovali a sloužili mi, jak prosté a důvěřivé dítě slouží svému Otci! Kdysi, ve Starém zákoně, se lidé chovali jako zvířata, nezachovali si žádnou známku své důstojnosti dětí Božích, dětí Otce. Abych jim ukázal, že je chci pozvednout k velké důstojnosti dětí Božích, musel jsem se jim někdy ukázat jako hrozivě přísný. Když jsem později viděl, že někteří z nich pochopili, že je nezbytné odlišit se od zvířat,
Stranu: 1 2 3 4