Se svatou církví, děti Panny Marie. © 2012 Úvod Svědectví církve Část I. K Papeži K Biskupovi Část II. matka Eugenie
začal jsem je štědře zahrnovat dobrodiním a dávat jim vítězství nad těmi, kdo ještě nebyli schopni rozeznat a zachovat si svou důstojnost.   A když vzrůstal jejich počet, poslal jsem k nim svého Syna. Byl obdařen veškerou božskou dokonalostí, protože byl Syn dokonalého Boha. On jim ukázal cestu k dokonalosti. Skrze něho jsem vás přijal v náruči své nekonečné lásky za své pravé děti. Od té doby jsem vás už nenazýval "stvoření", nýbrž "děti". Oděl jsem vás pravým duchem Nového zákona, který vás nejen odlišuje od zvířat jako lidi Starého zákona, ale pozvedá vás nad lidi Starého zákona. Dal jsem vám důstojnost dětí Božích. Ano, jste mé děti a musíte mi říkat, že jsem váš Otec. Ale důvěřujte mi jako děti, protože bez takové důvěry nebudete nikdy opravdu svobodní. Všechno vám to říkám záměrně, abyste poznali, že přicházím s tímto dílem lásky, abych vám pomohl zbavit se tyranského otroctví, které vězní vaše duše, a abych vám dal radost z opravdové svobody, z níž pramení pravé štěstí. Ve srovnání s touto svobodou nejsou všechny pozemské radosti ničím. Staňte se důstojnými dětmi Božími a naučte se mít v úctě vlastní velikost. Pak budu vaším Otcem více než kdy jindy, nejlaskavějším a nejmilosrdnějším ze všech otců. Přišel jsem, abych tímto dílem lásky přinesl mír. Ozářím paprsky míru každého, kdo mě uctívá a věří ve mě, abych ho vysvobodil ze všech jeho strastí, nesnází, utrpení a neštěstí, zvláště když mě nazve svým Otcem a jako svého Otce mě bude milovat. Budou-li mne rodiny uctívat a milovat jako svého Otce, dám jim svůj mír spolu se svou prozřetelností. Budou-li mě dělníci, obchodníci a řemeslníci vzývat a uctívat, dám jim svůj mír a svou sílu, projevím se jako dobrý a milosrdný Otec. Bude-li mě vzývat a uctívat každé křesťanské společenství, dám mu svůj mír a projevím se jako nejvíce milující Otec a svou mocí zajistím věčnou spásu duší. Bude-li mě vzývat a uctívat celé lidstvo, sešlu mu ducha míru jako blahodárnou rosu. Budou-li mě vzývat a uctívat všechny národy, nebudou již nesváry a války, protože já jsem Bůh míru, a tam, kde jsem já, nemůže být žádná válka. Chcete zvítězit nad svým nepřítelem? Zavolejte mě a oslavíte nad ním své vítězství. Vy přece víte, že díky své moci mohu vykonat všechno. Nabízím tuto moc každému z vás, abyste ji užívali nyní i na věčnosti. Vždycky se vám budu ukazovat jako váš Otec, jestliže se vy budete ukazovat jako mé děti. Čeho bych chtěl tímto dílem lásky dosáhnout? Chtěl bych nalézt srdce, která budou schopna mě pochopit. Jsem dokonalá a úplná svatost; nabízím vám tuto svatost, dávám vám na ní podíl skrze svého Svatého Ducha a zásluhou svého Syna ji vlévám do vašich srdcí. Skrze svého Syna a Ducha Svatého přicházím k vám a vstupuji do vašeho nitra a ve vás hledám své spočinutí. Některým se mohou slova "Přicházím do vašeho nitra" zdát tajemnými, nejsou však tajemstvím! Vždyť když jsem svému Synu přikázal, aby ustanovil svátost oltářní, měl jsem v úmyslu k vám přicházet pokaždé, když přijímáte svatou hostii! Nic mi ovšem nebránilo přicházet k vám i před ustanovením svátosti oltářní, protože pro mě není nic nemožné! Ale přijímání této svátosti je čin, kterému lze snadno porozumět a který ukazuje, jak k vám přicházím! Jsem-li ve vašem nitru, mohu vám snadněji dát, co mám, pokud mě oto požádáte. Touto svátostí jste se mnou důvěrně spojeni. A právě tato důvěra vlévá proud mé lásky do vašich duší a šíří v nich mou svatost. Zahrnuji vás svou láskou, vy mě jen musíte požádat o ctnosti a dokonalost, které potřebujete, a můžete si být jisti, že ve chvílích,
kdy Bůh spočívá v srdci svého tvora, vám nic nebude odepřeno. Když nyní znáte mé oblíbené místo spočinutí, nechcete mi ho nabídnout? Jsem váš Otec a Bůh; odvážíte se mi ho odmítnout? Nenechte mě trpět vaší hrubostí vůči Otci, který od vás žádá tuto jedinou laskavost. Než skončím toto poselství, chci vyslovit své přání k těm duším, které se zasvětily mé službě. Jimi jste vy, kněží a řeholníci. Jste zasvěceni mé službě, ať žijete v rozjímání, nebo pracujete na dobročinném či apoštolském díle. Z mé strany to je výsada zaručená mou dobrotou; z vaší strany to je věrnost povolání spolu s vaší dobrou vůlí. Mám přání: vy, kteří snadněji chápete, co od lidstva očekávám, modlete se ke mně, abych mohl dokončit své dílo lásky ve všech duších. Znáte všechny nesnáze, které je třeba překonat, abyste získali jednu duši! Účinným prostředkem, jenž vám pomůže mnoho duší přivést ke mně, je přičinit se, aby mě lidé poznali, milovali a uctívali.   Chci, abyste vy začali jako první. Jakou budu mít radost, když vstoupím nejprve do domů kněží a řeholníků. Jak se zaraduji jako Otec uprostřed dětí mé lásky! S vámi budu moci hovořit jako s důvěrnými přáteli! Stanu se vaším nejdiskrétnějším důvěrníkem! Budu pro vás vším, uspokojím všechny vaše potřeby! Především však budu Otcem, který přijímá vaše prosby, zahrnuje vás svou láskou, dobrodiním a všeobjímající něhou. Neodnímejte mi tuto radost, kterou chci s vámi sdílet! Odplatím vám ji stonásobně, a budete-li mě ctít, poctím vás i já svou slávou ve svém království! Jsem světlo světel: kam pronikne jeho záře, tam bude život, chléb a štěstí. Toto světlo ozáří poutníka, pochybujícího, nevzdělaného. Osvítí vás všechny, lidé, kteří žijete na tomto světě v temnotě a hříchu. Bez mého světla padnete do propasti věčné smrti! Těm dětem, které jsou dosud oběťmi pověr, ozáří toto světlo cesty směřující do pravé obecné Církve. Zjevím se jako Otec těm, kdo na světě trpí nejvíce, ubohým malomocným! Ukáži se jako Otec všech opuštěných, vyloučených z každého lidského společenství. Budu Otcem zarmouceným, nemocným a především všem umírajícím. Ukáži se jako Otec všech rodin, sirotků, vdov, vězňů, dělníků a mladých lidí. Ukáži se jako Otec králů a jejich národů. Všichni pocítíte mou dobrotu a ochranu, všichni spatříte mou moc! Mé otcovské a Boží požehnání každému člověku. Amen! Zvláště mému synu a zástupci. Amen! Zvláště mému synu biskupovi. Amen! Zvláště mému synu, tvému duchovnímu otci. Amen! Zvláště mým dcerám, tvým matkám. Amen! Celé kongregaci mé lásky. Amen! Celé Církvi a všem duchovním. Amen! Zcela zvláštní požehnání církvi v očistci. Amen! Amen!
Stranu: 1 2 3 4