Se svatou církví, děti Panny Marie. © 2012 Úvod Svědectví církve Část I. K Papeži K Biskupovi Část II. matka Eugenie
Můj nebeský Otče, jak sladké je vědět, že ty jsi můj Otec a já jsem tvé dítě! Zvláště když se nebe mé duše zahalí mraky a můj kříž mne tíží, cítím, že potřebuji opakovat: Otče, věřím v tvou lásku ke mně! Ano, věřím, že ty jsi můj Otec v každém okamžiku mého života a že já jsem tvé dítě! Věřím, že mě miluješ nekonečnou láskou! Věřím, že nade mnou bdíš ve dne v noci a že ani vlas nespadne z mé hlavy bez tvého dovolení! Věřím, že ve své nekonečné moudrosti víš lépe než já, co je pro mě dobré. Věřím, že ve své nekonečné moci umíš vytěžit dobro dokonce i ze zla. Věřím, že ve své nekonečné dobrotě činíš ze všeho prospěch pro ty, kdo tě milují, a líbám tvoji ruku, která uzdravuje, i když trestá! Věřím, ale rozmnož ve mně víru, naději a lásku! Nauč mě nahlížet na tvou lásku jako na svého průvodce v každé události mého života. Nauč mne, abych se ti odevzdala tak, jak se dítě utíká do náručí své matky. Otče, ty víš všechno, vidíš všechno, znáš mě lépe, než já znám samu sebe; můžeš všechno, a miluješ mne! Můj Otče, protože si přeješ, abychom se vždy obraceli k tobě, přicházím tě s důvěrou, spolu s Ježíšem a Marií, požádat o ... ( vyslov svou prosbu). Na tento úmysl a spojena s jejich nejsvětějšími Srdci Ti nabízím všechny své modlitby, oběti a odříkání, všechny své činy a větší svědomitost v plnění svých povinností.' Dej mi světlo, milost a sílu Ducha Svatého! Posiluj mě v tomto Duchu, abych ho nikdy neztratila, nikdy nezarmoutila a nikdy nedopustila, aby ve mně zeslábl. Můj Otče, prosím o to ve jménu Ježíše, tvého Syna! A ty, Ježíši, otevři své Srdce a přijmi do něj mé a spolu se Srdcem Mariiným je nabídni našemu božskému Otci! Získej pro mne milost, kterou potřebuji! Bože Otče, povolej k sobě všechny lidi. Dej, aby všichni hlásali tvou otcovskou dobrotu a tvé Boží milosrdenství! Buď mi něžným Otcem a ochraňuj mne, ať jsem kdekoliv, jako zřítelnici svého oka. Ať jsem hoden být tvým synem; smiluj se nade mnou! Bože Otče, sladká naděje našich duší, kéž tě poznají, uctívají a milují všichni lidé! Bože Otče, ty, který zahrnuješ nekonečnou dobrotou všechny národy, kéž tě poznají, uctívají a milují všichni lidé! Bože Otče, blahodárná roso lidstva, kéž tě poznají, uctívak a milují všichni lidé! Matka Eugenie
Neplnomocný odpustek + Mgr. GIRARD, apoštolský vikář káhirský, 9. října 1935 + JAN kardinál VERDIER, arcibiskup pařížský, 8. května 1936 1) Má-li být tato modlitba přednášena jako novéna, dodejte: "Slibuji, že budu v těchto devíti dnech šlechetnější k té a té osobě..."
Můj nebezský otče
JAN kardinál VERDIER, arcibiskup pařížský
matka Eugenie