Se svatou církví, děti Panny Marie. © 2012 Úvod Svědectví církve Část I. K Papeži K Biskupovi Část II. matka Eugenie
Obracím se k tobě, můj milovaný synu, můj zástupce přede všemi ostatními, abych vložil toto dílo do tvých rukou. Mělo by stát na předním místě před všemi úkoly. A kvůli strachu, který ďábel šíří mezi lidmi, by mělo být vykonáno právě teď. Jak si přeji, abys poznal rozsah tohoto díla, jeho velikost, šířku, hloubku i výšku. Chtěl bych, abys pochopil nesmírné plány, které mám s lidstvem nyní i v budoucnu! Kdybys jen věděl, jak velice si přeji, abych byl poznán, milován a ctěn lidmi se zvláštní zbožností. Mám toto přání po celou věčnost, od chvíle, kdy jsem stvořil prvního člověka. Mnohokrát jsem vyjadřoval toto přání lidem, zejména ve Starém zákoně. Ale člověk ho nikdy nepochopil.   Nyní zapomenu na minulost, pokud se mé přání uskuteční teď, v mých tvorech na celém světě. Skláním se k nejprostšímu z mých tvorů, abych promluvil k ní a skrze ni ke všem lidem, i když si ona nemůže uvědomit velikost díla, které chci mezi nimi vykonat. Nemohu s ní mluvit o teologii, neboť jsem si jistý, že by mi nerozuměla. Vybral jsem si ji, abych uskutečnil své dílo skrze prostotu a nevinnost. Ale nyní je řada na tobě, abys toto dílo prozkoumal a co nejrychleji uskutečnil. Nežádám nic mimořádného, když chci být poznán, milován a uctíván se zvláštní zbožností. Mám pouze toto přání. 1. Přeji si, aby jeden den, nebo alespoň neděle, byl zasvěcen uctívání mé osoby pod jménem Otec celého lidstva. Pro tento svátek si přeji zvláštní mši a zvláštní obřad. Není obtížné najít odpovídající texty v Písmu svatém. Zvolíte-li pro tento zvláštní obřad neděli, přeji si první neděli v srpnu. Dáte-li přednost všednímu dni, rád bych, aby to byl vždy sedmý den téhož měsíce (tj. srpna). 2. Přeji si, aby všichni duchovní vzali na sebe úkol šířit tuto úctu, a především si přeji, aby mě dali lidem poznat takového, jaký jsem a jaký vždy pro ně budu, to znamená jako nejněžnějšího a nejvíce milujícího ze všech otců.
3. Přeji si, abych skrze ně byl ve všech rodinách, nemocnicích, na všech pracovištích, ve všech dílnách, kasárnách, konferenčních sálech ministrů všech států - krátce všude, kde jsou moji tvorové, i kdyby zde byl jen jeden z nich. Přeji si, aby viditelným znamením mé neviditelné přítomnosti byl obraz, který ukazuje, že jsem skutečně přítomen. Tak budou všichni lidé vykonávat své činnosti pod dohledem svého Otce a já sám budu mít před sebou své tvory, které jsem nejen stvořil, ale přijal za vlastní. Tak budou mé děti pod dohledem svého něžného Otce. Samozřejmě že i nyní jsem přítomen všude, ale chtěl bych být představen viditelným způsobem! 4. Přeji si, aby duchovní a věřící mohli během roku vykonat několik pobožností k mé poctě, aniž by to bylo na úkor běžnému zaměstnání. Ať jdou moji kněží beze strachu všude, ke všem národům, aby přinesli lidem plamen mé otcovské lásky. Tak budou osvíceny a získány duše nejen mezi nevěřícími, ale i ve všech sektách, které nejsou pravou církví. Ano, přeji si, aby také tito lidé, kteří jsou mými dětmi, uviděli před sebou hořet tento plamen, poznali pravdu, přijali ji a uvedli všechny křesťanské ctnosti do praxe. 5. Zcela zvlášť bych chtěl být uctíván v seminářích, noviciátech, ve školách a v domovech pro staré lidi. Ať tak každý, od nejmladšího po nejstaršího, mě může poznat. a milovat jako svého Otce, Stvořitele a Spasitele. 6. Ať kněží vyhledají v Písmu svatém, co jsem už dříve řekl a co dosud zůstalo neznámé v souvislosti s úctou, kterou chci od lidí přijímat. Ať tímto způsobem seznámí všechny lidi s mým přáním a s mou vůli, ale odliší to, co chci říci všem lidem a co zvláště kněžím, řeholníkům a řeholnicím. Tyto duše jsem si vyvolil, aby mě ctili více než ostatní lidé ve světě. Samozřejmě bude trvat dlouho, než se uskuteční tyto plány, které mám s lidstvem a které jsem ti zjevil. Avšak jednoho dne, skrze modlitby a oběti šlechetných duší, které se zcela oddají tomuto dílu mé lásky, ano, jednoho dne budu uspokojen. Požehnám ti, můj milovaný synu, a stonásobně ti odplatím za vše, co vykonáš pro mou slávu.
K papeži
K Papeži