Se svatou církví, děti Panny Marie. © 2012
Svědectví jeho excelence A. Caillota, biskupa Grenobelského, připojené ke zprávě o kanonickém vyšetřování případu matky Eugenie
Úvod Svědectví církve Část I. K Papeži K Biskupovi Část II. matka Eugenie
Deset let uplynulo od chvíle, kdy jsem jako grenobelský biskup rozhodl, aby bylo zahájeno vyšetřování v případu Matky Eugenie. Nyní mám dostatek informací, abych vydal církvi své svědectví jako biskup. 1. První věcí, která z vyšetřování vyplývá, je jistota o pozoruhodných ctnostech Matky Eugenie. Od počátku svého řeholního života tato sestra vzbuzovala pozornost svých představených svou zbožností, poslušností a pokorou. Její představené, v rozpacích nad mimořádnou povahou událostí, které nastaly během jejího noviciátu, si nepřály, aby setrvala v klášteře. Po určitém váhání se však vzdaly svého úmyslu, když se setkávaly tváří v tvář s příkladným chováním této sestry. Během vyšetřování prokázala sestra Eugenie velkou trpělivost a poslušnost, když se bez stěžování podrobovala všem lékařským testům o a odpovídala na dotazy teologických a lékařských komisí, často zdlouhavé a sužující, a přijímala nesouhlas a zkoušky. Všichni vyšetřovatelé si cenili zejména její prostoty. Řada okolností rovněž prokázala schopnost Matky Eugenie dojít ve ctnostech až do hrdinského stupně. Právě teologové dosvědčili její poslušnost při dotazování otce Augusta Valencina v červnu 1934 a pokoru během bolestného dne 20. prosince 1934. Mohu dosvědčit, že i jako Matka představená byla velmi oddána své povinnosti a s velkou láskou k duším, ke své kongregaci a k církvi se věnovala svému úkolu, který musel být pro ni obtížný, neboť na něj nebyla ještě připravena. Její blízcí jsou ohromeni - stejně jako já - silou jejího ducha, s níž čelila všem nesnázím. Velký dojem na mne učinily nejen její ctnosti, ale i vlastnosti, které prokazovala ve vykonávání své funkce představené. Překvapující je rovněž skutečnost, že poměrně nevzdělaná řeholnice mohla zastávat nejvyšší úřad v kongregaci. Je v tom cosi mimořádného a z toho
hlediska je velmi významné dotazovaní vedené mons. Guerrym, mým generálním vikářem, v den jejího zvolení. Odpovědi členek kapituly, představených a delegátek různých misií ukázaly, že zvolily Matku Eugenii za svou nejvyšší představenou pro její úsudek, vyrovnanou povahu, energii a vytrvalost, i přesto, že byla velmi mladá a podle církevních předpisů by její zvolení za normálních okolností nebylo možné. Skutečnost však ještě překonala naděje, které do ní voličky vkládaly. Obzvláště mě upoutala její jasná, živá a pronikavá inteligence. Řekl jsem, že její vzdělání bylo nedostatečné, to však bylo způsobeno vnějšími příčinami, které sama nemohla ovlivnit. Dlouhodobá nemoc matky ji přinutila, aby se ve velmi raném věku začala starat o domácnost, a proto často chyběla ve škole. Než vstoupila do kláštera, prožila těžká léta v továrně jako tkadlena. I přes tyto základní nedostatky ve vzdělání, jejichž důsledky jsou zjevné v jejím slohu a pravopise, sepsala Matka Eugenie mnoho písemností pro své společenství. Stojí za zmínku, že sama sestavila různé oběžníky, s obecními úřady či správními radami uzavírala smlouvy týkající se nemocničních ústavů zřízených Kongregací Naší Paní od apoštolů. Sepsala rovněž obsáhlý soupis směrnic a pravidel. Na každou situaci nahlíží jasně a správně jako na věc svého svědomí. Její pokyny jsou přímé, přesné a velmi praktické. Osobně zná každou ze svých 1400 řádových dcer i jejich charakteristické rysy a ctnosti: proto je schopna si z nich vybrat ty, které jsou nejlépe připraveny k pinění různých úkolů. Rovněž přesně zná potřeby a prostředky své kongregace i situaci v každém řádovém domě a navštívila všechny své misie. Chceme upozornit také na jejího předvídavého ducha. Učinila všechna nezbytná opatření, aby v každé nemocnici a škole pracovaly kvalifikované sestry. Také jsem došel k poznání, že Matka Eugenie je nadaná rozhodností, smyslem pro realitu a tvůrčí vůlí. Během šesti let založila 67 ústavů a ve své kongregaci zavedla užitečná opatření. Zmínil jsem se o její inteligenci, úsudku, vůli a administrativních schopnostech proto, že se domnívám, že tyto vlastnosti s konečnou platností vylučují všechny domněnky o halucinacích, přeludech, spiritismu, hysterii a pomatenosti. Ani další zkoumání těchto hypotéz během vyšetřování nevedlo k uspokojivému vysvětlení všech skutečností. Život Matky Eugenie je stálým důkazem její duševní a celkové vyrovnanosti, kterou vyšetřovatelé označili za dominantní znak její osobnosti. Jiné hypotézy o její ovlivniteinosti a poddajnosti vedly vyšetřovatele k otázce, zda snad nemají před sebou velmi vnímavou povahu, která podobně jako zrcadlo s mnoha vybroušenými plochami odráží všechny vlivy a podněty. Ačkoli je Matka Eugenie obdařena citlivou povahou, ukázala, že nikdy nikomu nestranila a nenechala se ničím ovlivnit, dokázala sama určit své plány i činnost a získat souhlas ostatních díky své osobní prozíravosti. 2. Předmět poselství, který byl Matce Eugenii svěřen, je přesně vymezen a z dogmatického hlediska jej pokládám za správný a aktuální. Přesným účelem poselství je dát poznat a uctívat Boha Otce a požadovat na církvi ustanovení zvláštního svátku. Vyšetřovací komise došla k závěru, že liturgický svátek ke cti Otce by byl v souladu s katolickou praxí a s tradičním výkladem katolické modlitby, stoupající k Otci skrze Syna v Duchu Svatém, jak se projevuje také v mešních modlitbách a liturgické obětní modlitbě Otci. Je zvláštní, že dosud nebyl ustanoven svátek k oslavě Otce. Svatá Trojice je uctívána jako taková. Slovo a Duch svatý jsou uctíváni ve svém poslání a vnějších zjeveních. Pouze Bůh Otec nemá vlastní svátek, který by upoutal pozornost křesťanů k jeho Osobě. To je důvod, proč rozsáhlý výzkum mezi věřícími odhalil, že v různých společenských vrstvách, dokonce i mezi mnoha kněžími a řeholníky, "Boha Otce neznají, nemodlí se k
Jeho excelence Alexander Caillot biskup Grenobelský
Stranu: 1 2
Svědectví církve